REGULAMIN SKLEPU

§1 Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.wiesiutek.pl, i na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie i dokonać zakupu Produktów, udostępnionych przez Sprzedawcę – jak zdefiniowano poniżej – w tym sklepie internetowym.
 2. Sprzedawca – Zofia Zborowska-Wrona, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Boska Zofia Zborowska-Wrona” z siedzibą w Warszawie, ul. Niewinna 9/2, 01-234 Warszawa, NIP: 1230933606 , REGON: 363665095, zarejestrowany i widoczny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Dostawca internetowej platformy handlowej – Imker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 55A, 22-400 Zamość, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000967893, REGON: 521893569, NIP: 9223072567, która obsługuje internetową platformę handlową, w tym część będącą Sklepem oraz dostarcza Kupującym internetową platformę handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy.
 4. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu bądź korzystająca z funkcjonalności Sklepu, w tym będąca Konsumentem lub przedsiębiorcą.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Umowa – umowa sprzedaży Produktu, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zawarta na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Produkt/Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, usługa bądź prawo, która może być przedmiotem Zamówienia, a która podana jest w Sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka), będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Produkt Przedsprzedażowy, Zapowiedź – Produkt/Towar, który nie miał jeszcze premiery rynkowej. Oznaczony jest w Sklepie, w tym w Karcie Produktu, etykietą z napisem „Zapowiedź” lub „Przedsprzedaż” jeżeli jest możliwy do zakupu w przedsprzedaży. W przypadku zakupu takiego Produktu bieg terminu dostawy liczy się od dnia premiery.
 9. Produkt w Dodruku, Dodruk– Produkt niedostępny z powodu wyczerpania nakładu, dla którego nakład zostanie wznowiony. Oznaczony jest w Sklepie, w tym w Karcie Produktu, etykietą ”W Dodruku” lub „Przedsprzedaż” jeżeli jest możliwy do zakupu w przedsprzedaży. W przypadku zakupu Produktu w Dodruku bieg terminu dostawy liczy się od dnia wznowienia nakładu.
 10. Umowa przedsprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na Produkty Przedpremierowe lub Produkty w Dodruku, której realizacja rozpocznie się z chwilą ukazania się wszystkich zamówionych Produktów tj. od dnia premiery lub dnia wznowienia nakładu.
 11. Karta Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 12. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 13. Konto – przydzielone danemu Kupującemu, za pomocą którego Kupujący może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu, aktywowane dla Kupującego w celu umożliwienia korzystania przez niego ze Sklepu. Konto powiązane jest z imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym podczas rejestracji Kupującego.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj Dostawy; rodzaj Płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 15. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, potocznie określany Internetem.
 16. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Sprzedawcy, która znajduje się pod adresem:
  www.wiesiutek.pl/polityka-prywatnosci.
 17. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami.
 19. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2 Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem, którym posługuje się Sprzedawca, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego, a także warunki i zasady składania Zamówień, zawierania Umowy sprzedaży Produktów, Przedsprzedaży, dokonywania płatności i realizowania dostawy Produktów przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: www.wiesiutek.pl/regulamin, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Kupującego w toku składania Zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Brak akceptacji Regulaminu oraz potwierdzenia akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia dokonanie zakupu i złożenie Zamówienia w Sklepie.
 4. Dane kontaktowe Sprzedawcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  1. adres pocztowy: ul Niewinna 9/2 01-234 Warszawa;
  2. numer telefonu: tel.: +48 666 601 523;
  3. adres poczty elektronicznej: kontakt@wiesiutek.pl

  Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą listownie, telefonicznie bądź mailowo.

 5. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 6. W przypadku Towarów będących rzeczami ruchomymi miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są̨ w polskiej walucie (złotych) i są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, znajdującym się pod adresem www.wiesiutek.pl/dostawa
 8. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Produktu, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. W przypadku Produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej Cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem że terminy, o których mowa w zdaniu 1 i 2, nie mają zastosowania.
 10. Faktura/Paragon dostarczane będą w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.
 11. W przypadku udzielenia gwarancji na dany Produkt, Sprzedawca informuje o istnieniu i treści znanych mu gwarancji, udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów oraz o sposobie ich realizacji w Karcie Produktu.
 12. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 13. Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych,
  2. prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  3. umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta,
  4. usług świadczonych drogą elektroniczną

  – stosuje się do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 14. Dostawca internetowej platformy handlowej informuje:
  1. że Sprzedawca posiada status przedsiębiorcy;
  2. o podziale obowiązków związanych z Umową, pomiędzy Sprzedawcą oferującym Towary a Dostawcą internetowej platformy handlowej: Dostawca internetowej platformy handlowej nie jest stroną Umowy (umowy sprzedaży Produktu/dostarczania Treści cyfrowych/świadczenia Usług cyfrowych, zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym) i nie gwarantuje, że Sprzedawca oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania Umowy. Dostawca internetowej platformy handlowej nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Towaru z Umową oraz zgodność Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową, za przestrzeganie praw Konsumenta (oraz osoby fizycznej, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) wynikających z Umowy, bezpieczeństwo lub legalność Produktów sprzedawanych w ramach Sklepu, prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych w ramach Sklepu. Na podstawie odrębnej umowy i złożonego przez Kupującego Zamówienia, Sprzedawca może zlecać Dostawcy internetowej platformy handlowej usługę Dostawy zamówionych Towarów do Kupujących.
 15. Sprzedawca informuje Kupujących o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Zagrożenia, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie to m. in.: możliwość otrzymania spamu, obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli, możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł), piractwo, sniffing – niedozwolony podsłuch, możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE, czynności kryptoanalizy, tj. odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.
 16. W celu zminimalizowania wystąpienia zagrożeń określonych w ust.15, Kupujący powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje do korzystania z usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall).
 17. Sprzedawca informuje Kupujących o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej pod adresem www.wiesiutek.pl/polityka-prywatności

§3 Produkty

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów dostępnych w Sklepie, które są każdorazowo przedstawione w bieżącym asortymencie na stronie Sklepu.

§4 Wymagania techniczne Sklepu

 1. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej,
  5. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera/urządzenia mobilnego Kupującego.

§5 Złożenie Zamówienia

 1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu należy wejść na odpowiednią podstronę Sklepu z określonym Produktem, dokonać wyboru Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne w Sklepie.
 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące kroki, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. wybór Produktu z Produktów dostępnych w Sklepie;
  2. dodanie do Koszyka Produktu poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka” pokazanego wraz z Ceną i opisem Produktu;
  3. kontynuowanie zakupów poprzez użycie przycisku „Kontynuuj zakupy” lub w celu finalizacji Zamówienia użycie przycisku „Przejdź do koszyka”;
  4. wybór udostępnianego przez Sprzedawcę rodzaju dostawy – rodzaju usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, z wymienionych w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.wiesiutek.pl/dostawa – a następnie użycie przycisku „Przejdź dalej”;
  5. wybór udostępnianego przez Sprzedawcę rodzaju płatności – metody dokonania zapłaty za Produkty i dostawę spośród wymienionych pod adresem wiesiutek.pl/platnosc – a następnie użycie przycisku „Przejdź dalej” ;
  6. podanie przez Kupującego w formularzu Zamówienia następujących danych w zależności czy Kupującym jest Konsument czy osoba niebędąca Konsumentem:
   1. w przypadku nowego Kupującego, który nie posiada Konta w Sklepie:
    – imię, nazwisko/ nazwa firmy (nazwę firmy należy podać jeżeli kupujący nabywa Produkt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej),
    – miejsce wydania Zamówienia (miejscowość, kod pocztowy, ulica i nr domu),
    – adres e-mail,
    – numer telefonu,
    – NIP (wymagany jeżeli kupujący nabywa Produkt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej);
   2. w przypadku Kupującego, który posiada Konto w Sklepie istnieje możliwość zalogowania się do Konta poprzez wpisanie loginu i hasła do Konta w polach dla użytkownika, a następnie istnieje możliwość posłużenia się danymi poprzednio użytymi w celu złożenia Zamówienia;
  7. zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie okienka „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem i Polityką prywatności Sklepu oraz akceptuję ich postanowienia”. Akceptacja jest niezbędna do złożenia Zamówienia;”,
  8. ewentualnie wpisanie uwag do Zamówienia w polu „Uwagi do zamówienia”;
  9. złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez przyciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, co pociąga za sobą obowiązek zapłaty za Produkt/Produkty.
 3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych, Produktów, wybór rodzaju dostawy, wybór rodzaju płatności, a także danych do dowodu zakupu.
 4. Złożenie przez Kupującego Zamówienia poprzez przyciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 5. Sprzedawca potwierdza dokonanie zakupu przez Kupującego poprzez przesłanie drogą poczty elektronicznej (e-mail) na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia, potwierdzenia zawarcia Umowy.
 6. Zawarcie Umowy, w tym Umowy Przedsprzedaży, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej (e-mail) zawierającej potwierdzenia zawarcia Umowy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia bądź odpowiednio nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  1. podania przez Kupującego nieprawdziwych danych koniecznych do realizacji Zamówienia,
  2. braku płatności za Produkty w terminie 3 dni od zawarcia Umowy,
  3. złożenia Zamówienia przez Kupującego będącego przedsiębiorcą na więcej niż [5] sztuk danego Produktu.
 8. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie do Produktów Przedsprzedażowych, Produktów w Dodruku, Umowy Przedsprzedaży.

§6 Płatność

 1. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  1. przelew on-line (AutoPay)
  2. za pomocą karty płatniczej:
   – Visa
   – Visa Electron
   – MasterCard
   – MasterCard Electronic
   – Maestro
 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest ceną obowiązującą w trakcie składania Zamówienia i jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu Produktów powiększoną o koszty dostawy. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Sprzedawca/Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie Zamówienia.
 3. Kupujący może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu płatności.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie do Produktów Przedsprzedażowych, Produktów w Dodruku, Umowy Przedsprzedaży.

§7 Dostawa Zamówienia – Realizacja i Terminy

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy:
  1. dla Produktów będących rzeczami ruchomymi:
   1. przesyłka kurierska,
   2. przesyłka paczkomatowa,
  2. dla treści cyfrowych (e-booków):
   1. przesyłka elektroniczna poprzez udostępnienie do pobrania w Koncie Kupującego.
 2. Wybrane sposoby dostawy i płatności mogą być niedostępne dla całego Zamówienia ze względów technologicznych i logistycznych (np. przekroczenie dopuszczalnych gabarytów lub wagi zamówienia) lub dodania do Zamówienia Produktu, który wyklucza skorzystanie z danego sposobu. Dostępne opcje dla Zamówienia będą pokazane w formularzu Zamówienia.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do [4] dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia Sprzedawca podał krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 dni roboczych jak określono powyżej.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:
  1. dla płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy,
   z zastrzeżeniem, że w przypadku Produktów Przedsprzedażowych termin ten rozpoczyna bieg od dnia wskazanego na stronie produktowej (Karcie Produktu) jako dzień premiery, zaś w przypadku Produktów w Dodruku termin ten rozpoczyna bieg od dnia wznowienia nakładu (informacja o planowanej dacie jest podana na stronie Sklepu w opisie danego Produktu).
 5. W celu wysłania przedmiotu Zamówienia, Kupujący automatycznie udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę Zamówionych Produktów na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz Kupującego.

§8 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach Sklepu, Sprzedawca umożliwia Kupującemu korzystanie ze wszystkich usług świadczonych przez Sklep i funkcjonalności Sklepu, w tym umożliwia zawarcie ze Sprzedawcą Umowy.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu, w szczególności złożenia Zamówienia jest:
  1. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego w przypadkach gdy Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie ich zgody – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych znajduje się pod adresem: www.wiesiutek.pl/polityka-prywatności
 3. Zakazane jest:
  1. dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystanie ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu w zakresie wykraczającym poza własny użytek osobisty,
  6. korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 4. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest umożliwienie zawarcia Kupującemu Umowy, utrzymywanie Konta, oraz umożliwienie przy użyciu Konta dostępu do Sklepu. Usługi, o których mowa w zdaniu pierwszym są nieodpłatne w ramach ceny zapłaconej za Produkt.
 5. W celu uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Sprzedawcę Kupujący może:
  1. dokonać Rejestracji Konta za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych, bądź
  2. skorzystać z opcji zakupu Produktów w trybie zakupu produktów jako gość, czyli bez zakładania Konta; przy tego rodzaju zakupach konieczne jest jednakże podanie podstawowych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 6. W procesie wypełnienia formularza rejestracyjnego Kupujący podaje wymagane dane, a po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 7. Kupujący może dokonać potwierdzenia rejestracji z wykorzystaniem dostępnych mechanizmów potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usług pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
 8. Podczas Rejestracji, jak i późniejszego korzystania z Konta, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych. W każdej chwili Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta w Sklepie.
 9. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, Konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Do odstąpienia odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia §11 poniżej, w tym określające zasady odstąpienia od umowy, oraz pouczenia.
 10. Kupujący ma obowiązek zachowania w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich do loginu i hasła przypisanego do Konta.
 11. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub realizacji Zamówienia, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez Kupującego, Sprzedawca może:
  1. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Sklepu,
  2. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Kupującego,
  3. zastosować mechanizmy lub narzędzia blokujące działanie botów lub innych narzędzi informatycznych lub programistycznych.
 12. Sprzedawca stosuje mechanizmy, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa transakcjom oraz innym usługom świadczonym w ramach Sklepu.
 13. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zawartą ze Sprzedawcą, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez samodzielne skasowanie Konta lub skontaktowanie się w tym celu ze Sprzedawcą drogą mailową.
 14. Rozwiązanie przez Kupującego umowy o świadczenie usług ze Sprzedawcą, dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek po upływie 7 dni od daty wypowiedzenia umowy o świadczenie usług (rozumianej jako dzień samodzielnego skasowania Konta lub skontaktowania się w tym celu ze Sprzedawcą drogą mailową). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w ramach Konta, nie będzie możliwe.
 15. W przypadku wielokrotnego rażącego naruszania Regulaminu przez Kupującego, umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym.

§9 Reklamacja Towarów

 1. Sprzedawca ponosi względem Konsumenta odpowiedzialność za zgodność Towaru z Umową.
 2. W razie braku zgodności Towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym paragrafie.
 3. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 4. Towar, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.
 7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 8. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 11. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 13. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 14. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 15. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 16. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową
  3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony w postaci naprawy/wymiany;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 17. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 18. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 19. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 20. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 21. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 22. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§10 Zgłoszenie reklamacyjne w zakresie wszystkich Produktów – Postanowienia Ogólne

 1. Reklamację w sprawie Produktów można złożyć do Sprzedawcy za pomocą:
  1. w formie pisemnej na adres Dostawcy internetowej platformy handlowej: IMKER ul. Szczebrzeska 55A, 22-400 Zamość
  2. mailowo na adres kontakt@wiesiutek.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail), opis zgłaszanej niezgodności z Umową oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć i ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił Konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zd. 1, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 4. W przypadku, gdy zdaniem Kupującego usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Sklep lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć reklamację. Reklamację w sprawie świadczenia usług drogą drogą elektroniczną można złożyć w formie elektronicznej za pomocą:
  1. w formie pisemnej na adres Dostawcy internetowej platformy handlowej: IMKER ul. Szczebrzeska 55A, 22-400 Zamość
  2. mailowo na adres kontakt@wiesiutek.pl
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail) oraz opis zgłaszanego zastrzeżenia co do świadczenia usług drogą elektroniczną. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć i ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Kupującego.
 6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką Prywatności.
 7. Osoba fizyczna, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeśli korzysta z uprawnień związanych ze zgodnością Produktów z Umową powinna wraz z reklamacją złożyć oświadczenie, że zakupione Produkty i zawarta Umowa są bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dowód czego przedłoży odpis z CEIDG.
 8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego nie będącego Konsumentem, w tym:
  1. wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  2. będącego przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

§11 Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Na potrzeby stosowania postanowień zawartych w niniejszym paragrafie, celem uniknięcia wątpliwości, potwierdza się, że termin Umowa obejmuje również Umowę Przedsprzedaży.
 2. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Konsument może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 i ust. 11, chyba że chyba Konsument wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy bądź zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy a usługa została w całości wykonana.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć np.:
  1. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. drogą mailową przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu;

  Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od Umowy nie jest obowiązkowe.

 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej (E-book), Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. oświadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku;
  14. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawca, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
 14. Osoba fizyczna która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która korzysta z uprawnień związanych z prawem do odstąpienia od umowy powinna wraz z oświadczeniem o odstąpieniu, złożyć oświadczenie, że zakupione Produkty i zawarta Umowa są bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale że nie posiadają one dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dowód czego przedłoży odpis z CEIDG. Osoba o której mowa w zdaniu 1, która składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy może je złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu (jednak nie jest to obowiązkowe).

§12 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.wiesiutek.pl/polityka-prywatnosci

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może:
  1. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim,
  2. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” oraz pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/ .
 3. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .


§14 Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Kupującym na stronie internetowej www.wiesiutek.pl Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Sklepie. Sprzedawca poinformuje Kupującego zarejestrowanego w Sklepie o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Sklepie i wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy